Bases del 46é Certamen Internacional de Música ‘Vila d’Altea’ 2019

S'han donat a conèixer les bases que regiran la 46 edició del Certamen Internacional de Música 'Vila d’Altea', que tindrà lloc el 30 de novembre de 2019.

 

 

El lema de la present edició del Certamen serà 'Mar de Cultures', dedicada a la designació com 'Capital Cultural Valenciana' del poble d’Altea.

Sobre això, el president de la SFA, Juan Tomás Laviós Berenguer comentava, “per la SFA és un orgull i una excel·lent notícia la designació del nostre poble com a Capital Cultural Valenciana per això el comitè organitzador del CIM Vila d’Altea, i com no podria ser d’altra manera, ha decidit dedicar la present edició del Certamen a aquest fet tan important que arrencarà en breus setmanes, una designació que posa de rellevància l’entusiasme i la dedicació d’un poble cap a totes les manifestacions culturals”.

La Societat Filharmònica Alteanense seleccionarà un màxim de 3 bandes de música simfòniques en una única secció, amb un màxim de 135 músics, que actuaran el 30 de novembre de 2019 al Palau Altea Centre d’Arts.

El prestigiós compositor Francisco Martínez Gallego serà l’encarregat de confeccionar l’obra obligada de la 46 edició CIM Vila d’Altea.

La 46 edició premiarà la millor de les bandes seleccionades amb 6.000 euros i el trofeu Societat Filharmònica Alteanense. Les altres dues formacions han de percebre 3.000 euros per la seua participació. A més, es podrà atorgar un premi especial del jurat al millor solista que rebrà un diploma acreditatiu.

El termini d’inscripció començarà l’1 de juny i finalitzarà el 28 de juny de el 2019.

El CIM “Vila d’Altea” presenta una nova edició gràcies al suport de l’Ajuntament i de Palau Altea, després de veure passar a 192 bandes de música procedents de quatre continents (Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia), més de 18.200 músics, 136.000 espectadors, interpretar 620 obres i lliurar 114.000 euros en premis des del seu inici.

Per a més informació podran posar-se en contacte mitjançant la pàgina web www.certamenaltea.com o telefonant al 677 38 47 66.


A continuació, pots llegir les bases completes, que també pots descarregar fent click ací.

La "Societat Filharmònica Alteanense", com a entitat organitzadora del Certamen Internacional de Música Vila d'Altea, ha acordat convocar la 46 edició, que tindrà lloc el dia 30 de novembre de 2019 en el Palau Altea Centre d'Arts, dedicada a la designació d'Altea com a “Capital Cultural Valenciana”, sota el lema “MAR DE CULTURES”, d'acord amb les següents

BASES

1a. El Certamen Internacional de Música Vila d'Altea tindrà lloc el dia 30 de novembre de 2019 en el Palau Altea Centre d’Arts iniciant-se l'acte a les 16:30h. Podran participar en aquest Certamen societats musicals amb bandes simfòniques no professionals, les plantilles d’aquestes estaran compostes bàsicament per instruments de vent (fusta i metall) i percussió, amb l'aportació d'instruments de corda fregada que cada agrupació bandística estime oportú. El nombre màxim de places de les bandes participants en el Certamen serà de fins a 135 intèrprets.

2a. El termini d'inscripció començarà el dia 1 de juny de 2019 i finalitzarà el dia 28 de juny de 2019. La resolució de les bandes seleccionades serà publicada a la pàgina web del Certamen (www.certamenaltea.com) amb anterioritat al dia 12 de juliol de 2019, sense perjudici del que es disposa en el paràgraf següent. La Comissió Organitzadora es reserva la facultat de prorrogar el termini d'inscripció, prèvia comunicació a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

3a. La sol·licitud s'haurà de formalitzar de forma telemàtica, a través de la web www.certamenaltea.com . La documentació podrà presentar-se telemàticament o físicament. Finalitzat el tràmit telemàtic, rebrà per correu electrònic la seua sol·licitud, en arxiu adjunt PDF, el qual caldrà imprimir i signar pel representant legal, i seguidament enviar-ho amb tota la documentació que no haja estat presentada telemàticament a: Stat. Filharmònica Alteanense, Ref.: CIMALTEA 2019, C/ Filharmònica, 12 - Apartat de Correus 474, 03590 – Altea (Alacant - Espanya). Adjunt a aquesta instància s’inclourà:
• Currículum de la banda i del director/a.
• Justificant d'ingrés d'una fiança de 600 €, que es farà efectiva al moment de la inscripció de la societat i que es retornarà en els dies successius a la resolució de la selecció, excepte per a les participants en el Certamen que es retornarà una vegada finalitzat el mateix. La fiança s'ingressarà en el següent compte corrent de Bankia: Cte. IBAN: ES33 2038 6277 8460 0031 4702, BIC: CAHMESMMXXX, indicant el nom de la societat musical i el text "Inscripció 46 CIMALTEA".
• A més es podran enviar opcionalment altres documents que es consideren d'interés (enregistraments recents de la banda, vídeos, etc.).

4a. D'entre totes les sol·licituds rebudes, la Comissió Organitzadora seleccionarà un màxim de tres societats, per a la seua participació en el Certamen. Si alguna de les designades per participar no ho fes, quedarà inhabilitada per intervenir en el Certamen durant els cinc anys següents, perdrà la fiança dipositada, a més indemnitzarà a la SFA, com a entitat organitzadora, per danys i perjudicis que s'estimen en la quantitat de 3.000 €, excepte concurrència de força major. Les bandes de les societats no designades quedaran com a reserva.

5a. Cadascuna de les bandes interpretarà les peces amb el següent ordre: A. Una composició curta de lliure elecció, no puntuable, que servirà de presentació en el Certamen. B. L'obra obligada del Certamen: SINFONÍA Nº2 “DE LA MAR" de Martínez Gallego C. Una obra de lliure elecció. Al moment que ho indique l'Organització, el personal logístic acreditat de les societats musicals participants tindran un màxim de 20 minuts per muntar l'escenari per a la seua actuació. Així mateix, la durada de cada banda sobre l'escenari no excedirà de 60 minuts; comptats des de l'inici de la composició curta de lliure elecció de presentació. El jurat penalitzarà amb 5 punts per cada minut o fracció que sobrepasse el temps límit establert. La partitura de l'obra obligada es podrà consultar, durant el termini d'inscripció, a la seu de la Societat Filharmònica Alteanense o telemàticament a través de www.certamenaltea.com. L'Organització queda exempta de qualsevol eventual reclamació extrajudicial o judicial per drets de propietat intel·lectual d'autores/rs, artistes, intèrprets, executants i directores/rs per la interpretació de les obres lliures.

6a. L'ordre d'actuació de les bandes es determinarà per sorteig. Així mateix es sortejaran, tal com indica la base 11a, 2 components del jurat. La Comissió Organitzadora efectuarà els sorteigs amb anterioritat al 31 de juliol, en el lloc a designar per l'organització i que serà notificat a totes les societats musicals seleccionades. Després de l'acte dels sorteigs (ordre d'actuació i 2 components del jurat) i en el mateix dia, la Comissió Organitzadora facilitarà a les persones representants de cadascuna de les bandes seleccionades un exemplar de l'obra obligada.

7a. Abans del dia 15 d'octubre de 2019, les bandes seleccionades lliuraran a la Comissió Organitzadora la següent documentació:
• Inventari de dades sobre la participació (es facilitarà el dia del sorteig per la comissió del certamen.
• Llistat de músics participants en suport informàtic editable (format XLS, XLSX, DOC, DOCX, etc.) incloent les següents dades: a) nom i cognoms, b) DNI, c) instrument, d) indicació de si realitza algun solo en alguna obra i e) indicació si és persona aliena a la plantilla. Es podrà incloure opcionalment e-mail i/o telèfon de contacte. Es podrà modificar el citat llistat fins 7 dies abans del Certamen.
• A banda del llistat anterior, s'haurà d'aportar certificació del llistat de músics tal com es descriu a la base 9.b, només si es compleix tal circumstància indicada en aquesta base. Es podrà reemplaçar aquesta certificació fins 7 dies abans del Certamen.
• Quatre exemplars de la partitura de l'obra lliure, conforme a Llei.
• Un exemplar de la partitura o del guió de la composició curta de lliure elecció.
• Vídeo de presentació de la banda en DVD/CD en format AVI/MP4 o bé enllaç digital (YouTube, Dropbox. etc.). La durada màxima ha de ser de 3 minuts. En cas de superar-los, la Comissió Organitzadora es reserva el dret a retallar-ho.
• Fotografia recent de la banda i del director/a en format JPG o enllaç digital.
• Breu historial de la banda i currículum del director/a en suport informàtic editable (format DOC, DOCX, TXT, PDF, etc.) amb un MÀXIM de 800 caràcters cadascun. Iniciada la confecció dels programes no s'admetran més originals i, per tant, la seua no publicació queda sota la sola responsabilitat de la Societat que incomplisca aquest termini. La banda que desitge canviar alguna de les composicions de la seua lliure elecció podrà fer-ho només si ho autoritza la Comissió Organitzadora i sempre que s'haja notificat per escrit abans del dia 15 d'octubre de 2019.

8a. Les societats musicals participants podran incloure un màxim de vuit intèrprets aliens a la plantilla. Cap intèrpret podrà participar en més d'una banda de les inscrites. Excepcionalment i prèvia sol·licitud raonada per escrit, amb almenys 15 dies d'antelació a la celebració del Certamen, l'Organització permetrà el canvi de músics entre les dues obres puntuables, en raó a l'exigència de l'obra obligada. En cap cas els músics sobre l'escenari podran excedir del nombre màxim establert a la base 1a.

9a. El control dels músics que actuen serà exercit per una comissió de vigilància, integrada per components de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, segons Conveni signat a aquest efecte, sent aplicable el Reglament sobre certàmens d'aquesta federació. El sistema de control de músics que actuen en aquest Certamen s'efectuarà conforme als següents criteris: a) Quan solament participen societats musicals federades en la FSMCV, s'aplicarà exclusivament el Reglament d'aquesta Federació, sense necessitat de presentar el llistat federatiu de músics. b) Si participaren societats d'altres comunitats autònomes espanyoles o bandes estrangeres, el control de les/els integrants de totes les bandes es basarà en el certificat del llistat de músics que proporcionen les federacions a les quals pertanyen les bandes, o bé, en un certificat expedit pel Secretari de l'agrupació i amb el vistiplau del President. c) En tots els supòsits previstos als apartats a i b, queden exempts dels certificats els músics aliens a la plantilla als quals es refereix la base 8a. d) En el control d'accés, la identificació personal dels músics es realitzarà per mitjà de l'exhibició del seu DNI o un altre document oficial, sempre originals, que acrediten la seua identitat amb fotografia. La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana emetrà un informe al Comité Organitzador referent a la situació de les bandes participants i a les incidències, si n'hi haguera.

10a. Cada banda participant en el Certamen serà responsable d'aportar tots els instruments necessaris per a la seua participació. Si fos sol·licitat, l'Organització podrà posar a disposició de les bandes participants els instruments de percussió propietat de la SFA i un piano de mitja cua.

11a. El Jurat del Certamen estarà compost per tres músics de reconegut prestigi, dos dels quals seran triats per sorteig d'entre els relacionats en la llista confeccionada per la Comissió Organitzadora. El tercer component del Jurat serà nomenat per la Comissió Organitzadora que designarà, així mateix, la presidència del Jurat. Realitzarà les funcions de secretaria del jurat un/a representant de la Societat Filharmònica Alteanense, assistit per personal administratiu, tots dos amb veu però sense vot. Es trobarà present, amb dret a veu però sense vot, un delegat de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. La Comissió Organitzadora efectuarà el sorteig amb anterioritat al 31 de juliol de 2018.

12a. Cadascun dels tres integrants del Jurat qualificarà a les bandes amb una puntuació de 0 a 10, admetent-se fraccions de mig punt, per cadascun dels següents aspectes: afinació, sonoritat, interpretació i tècnica, tant en l'obra obligada com en la de lliure elecció. També es valorarà l'equilibri i proporcions de la plantilla orquestral així com l'elecció de l'obra lliure. La puntuació final de cada banda serà la suma de totes les puntuacions parcials atorgades. Les puntuacions seran públiques i inapel·lables. Sociedad Filarmónica Alteanense, Calle de la Filharmònica, 12 - Apartado de Correos 474, 03590 – Altea (Alicante - España), teléfonos (+34) 96 584 44 99 / (+34) 629 854 888, fax (+34) 96 688 83 03, e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., web: www.certamenaltea.com 11

13a. Es concediran els següents premis:
• Primer Premi, si la puntuació final està entre 250 i 300 punts
• Segon Premi, si la puntuació final és igual o superior a 200 punts i inferior a 250 punts
• Tercer Premi, si la puntuació final és igual o superior a 150 punts i inferior a 200 punts
Obtindrà Menció d'Honor la Banda que aconseguisca major puntuació, sempre que aquesta siga igual o superior a 250 punts. La Menció d'Honor no podrà ser compartida. Les bandes participants rebran un diploma acreditatiu del premi obtingut.

14a. La banda que obtinga major puntuació rebrà el "Trofeu Societat Filharmònica Alteanense" i el "Premi Vila d'Altea", dotat amb 6.000,00 €. Aquest premi no podrà ser compartit ni declarat desert. En cas d'empat entre dues bandes, a major puntuació, les/els integrants del Jurat decidiran per majoria a quina d'elles se li atorga el premi i el trofeu. Cadascuna de les restants bandes percebrà, per la seua participació, 3.000,00 €. Les bandes participants amb una distància superior als 500 km per trajecte, rebran una ajuda addicional per a transport i allotjament.

15a. S'atorgarà "Corbatí d'Or" a la banda que haja obtingut 1r Premi del Certamen en tres ocasions. S'atorgarà "Batuta d'Or" al director/a que haja obtingut Menció d'Honor del Certamen en tres ocasions. Es podrà atorgar premi especial del jurat al millor intèrpret solista de les bandes concursants. El premi consistirà en un diploma acreditatiu.

16a. El fet de concórrer a aquest Certamen comporta la cessió a la Comissió Organitzadora dels drets d'imatge i so i la documentació aportada conforme a les bases, tot això amb total indemnitat per a la Comissió Organitzadora i en tot cas per a la Societat Filharmònica Alteanense.

17a. La participació en aquest Certamen suposa l'acceptació expressa d'aquestes bases, així com de les decisions adoptades per la Comissió Organitzadora en la seua execució, desenvolupament i interpretació, i de totes les qüestions no previstes en aquestes.L'organització es reserva el dret a modificar les bases o adoptar les decisions sobre aspectes no regulats en aquestes, per raons d'interés general que contribuïsquen a un major èxit del certamen.

18a. Les bandes, els membres de les quals alteren el normal desenvolupament del Certamen i no acaten les decisions del Comité Organitzador, una vegada provada la seua responsabilitat en els fets, podran ser sancionades per l'esmentat Comité Organitzador, amb la inhabilitació per a participar en el Certamen per un període de cinc a deu anys. En el desenvolupament de l'activitat organitzativa, el President designarà la persona que li substituïsca en cas d'absència o malaltia. El comité organitzador és el responsable de la interpretació de les normes previstes en la present convocatòria, així com de la resolució de qualsevol incidència que poguera presentar-se en el desenvolupament del certamen.

19a. Les dades registrades pels participants seran recollits i tractats conforme a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en la redacció operada pel Reial Decret-Llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

20a. Les societats o entitats a les quals pertanyen les bandes participants en el Certamen, amb renúncia expressa al seu propi fur, i per aplicació del que es disposa en l'article 55 de la Llei d'Enjudiciament Civil, se sotmeten al fur i competència territorial dels Jutjats i Tribunals de Benidorm i dels seus immediats jeràrquics superiors, amb vista a dilucidar qualsevol conflicte d'interessos sorgit en ocasió d'aquestes bases i de la convocatòria i celebració del 46 Certamen Internacional de Bandes de Música Vila d’Altea.

Puedes hacer comentarios!

Otras noticias 'Certamen Internacional de Bandas Vila de Altea'

Error: No articles to display

CALENDARIO DE EVENTOS

Abril 2021
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Lo + Leído

Error: No articles to display

Fotogalerías NBM

Las cookies nos ayudan a personalizar NUESTRAS BANDAS DE MÚSICA especialmente para ti y algunas son imprescindibles para que nuestro sitio web funcione. Las cookies también nos permiten mostrar ofertas y promociones personalizadas, tanto dentro como fuera de nuestro sitio web.
Cómo Configurar Aceptar Decline