Bases del 1r Concurs de Composició per a Colla de Dolçaines i Percussió ‘Joan Antoni Martínez i Martínez’

S'han publicat les Bases del 1r Concurs de Composició per a Colla de Dolçaines i Percussió ‘Joan Antoni Martínez i Martínez’. 

Aquest concurs està orientat a música funcional per a carrer (o passacarrer) per a dolçaina i percussió i està organitzat per el Grup de Xirimiters i Tabaleters l'Aljub de Bocairent i patrocinat per l'Ajuntament de Bocairent. 

 

 

PRIMERA

El Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub de Bocairent, convoca el 1r Concurs de Composició per a Colla de Dolçaines i Percussió Joan Antoni Martínez i Martínez commemoratiu del XXV Aniversari. L’objectiu d’aquest concurs és augmentar i millorar el repertori per a les formacions de colla de Dolçaines i Percussió existents actualment, promocionant d’aquesta manera la difusió de la Música per a dolçaina, i més concretament la dedicada a aquesta formació. Aquest objectiu serà pres en compte pel jurat a l’hora de la seua deliberació.

SEGONA

La categoria seleccionada per aquest cas serà Música funcional per a carrer (Cercavila o Pasdoble), amb la següent instrumentació:

- 3 dolçaines en sol (amb l’opció de fer algun divisi) i percussió (cal tenir en compte que la finalitat d’aquesta peça és tocarla al carrer).

TERCERA

Cada participant podrà presentar quantes obres desitge, sempre que acompleixen els següents requisits:

- Ser originals de l’autor que les presenta.
- Ser inèdites.
- No han d’haver estat interpretades en públic anteriorment.

QUARTA

Es valorarà especialment l’originalitat i la qualitat compositiva de l’obra, així com la seua idoneïtat per poder ser interpretada a les desfilades.

CINQUENA

Les obres s’han de presentar:
- 4 còpies de la partitura.
- 2 còpies de les parts corresponents a la instrumentació indicada a l’annex 1.
- 1 còpia en CD o memòria USB de la maqueta-àudio de l’obra amb sons MIDI o virtuals i dels arxius digitals de tot el material en format PDF.

Les obres en cap cas hauran d’anar signades, això comportaria l’exclusió automàtica.

Tanmateix s’adjuntarà un sobre tancat sota el mateix lema amb:
- Document on apareixerà la identificació del concursant, adreça, telèfon, e-mail.
- Fotocòpia del DNI del concursant.
- Declaració jurada del compositor manifestant l’originalitat de la seua composició i títol definitiu de l’obra.

Tot aquest material deurà anar a un sobre gran sota el lema de la peça.

SISENA

El termini d’admissió d’originals finalitzarà el dia 26 de juliol de 2019, estos s’enviaran a:Ajuntament de Bocairent 1r Concurs de Composició per a Colla de Dolçaines i Percussió Joan Antoni Martínez i Martínez Plaça de l’Ajuntament, 20
46880 Bocairent (València). 

SETENA

Finalitzat el termini d’admissió un jurat tècnic seleccionarà, entre totes les obres presentades, un màxim de quatre obres, les quals tindran la consideració de finalistes. En cas de no haver-se presentat un mínim de quatre obres, el concurs quedarà anul·lat.

HUITENA

Les obres finalistes seran interpretades per el Grup e Xirimiters i Tabaleters l’Aljub de Bocairent al Teatre Avenida de Bocairent el dia 14 de Desembre de 2019. Al descans d’este concert els assistents votaran per atorgar un premi especial del públic.

NOVENA

S’atorgaran els següents premis:
- Un primer premi dotat amb 1.000 euros.
- Un premi del públic dotat amb 500 euros.
- Una Menció Especial, sense dotació econòmica, que serà seleccionada pels músics del’Aljub de Bocairent.

Els premis estaran subjectes a retenció fiscal segons normativa vigent.

Els concursants finalistes, en cas de ser premiats, hauran de recollir personalment el premi, de no poder assistir per força major, hauran d’enviar un representant amb la seua autorització. De no assistir cap persona, el premi serà revocat.

DESENA

Les obres no seleccionades podran ser retirades en el termini de seixanta dies des que es faça públic el veredicte del jurat, a l’Ajuntament de Bocairent.

ONZENA

L’autor de l’obra premiada serà invitat per dirigir la seua obra al 83 Concert Fester interpretada pel Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub de Bocairent.

DOTZENA

Els autors de les obres premiades, a través de l’acceptació de les bases, cediran en exclusiva els drets d’edició i/o gravació a l’organització del concurs.

TRETZENA

Altres qüestions no especificades en les bases seran resoltes pels membres del jurat, així com el sistema de puntuació que s’aplicarà per a valorar les obres. El director del Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub de Bocairent podrà ser requerit pel jurat o la organització per a donar informació o per actuar com a mediador davant qualsevol inconvenient que hi poguera sorgir a l’hora de la deliberació.

CATORZENA

La participació al concurs suposa l’acceptació de totes les seues Bases. 

 

Ací pots llegir les Bases Completes. 

 

 

 

Las cookies nos ayudan a personalizar NUESTRAS BANDAS DE MÚSICA especialmente para ti y algunas son imprescindibles para que nuestro sitio web funcione. Las cookies también nos permiten mostrar ofertas y promociones personalizadas, tanto dentro como fuera de nuestro sitio web.
Cómo Configurar Aceptar Decline