II Concurs de composició ‘La Banda sonora del nostre paisatge’ organitzat per l'Ajuntament d'Ulldecona

L’Ajuntament d’Ulldecona, en col·laboració amb la Banda de Música d’Ulldecona, convoca les bases per al II Concurs de composició musical per a Banda que s’estrenarà amb el nom de 'La Banda (Sonora) del nostre paisatge'.

La música com a eina, llenguatge o mitjà al servei de la interpretació del Món que ens envolta és la intenció de l’Ajuntament d’Ulldecona i la Banda de Música d’Ulldecona amb l’estrena de l’obra guanyadora del 2n. concurs de composició musical inspirada en el seu Patrimoni i Paisatge.

En aquest cas, els Abrics del Conjunt Rupestre de la Serra de Godall seran els protagonistes d’aquesta edició. Aquest conjunt configura la representació sòcio-cultural, ritual i artística més antiga i complexa de tota Catalunya, emplaçat a l’Ermita de la Pietat, un dels llocs de referència de l’espiritualitat i la identitat cultural de tot el territori des de fa més de 8000 anys.

L’Art Rupestre Llevantí com a part de la identitat cultural, del sentir col·lectiu, de la cohesió social al final de la prehistòria, mitjançant una tradició estretament lligada al paisatge cultural que va perdurar moltes generacions, com així ho representen els abrics pintats. I com a la gran majoria de rituals de la humanitat, aquest és indissociable d’un dels llenguatges més universals de qualsevol cerimònia o celebració: la música.

Aquesta edició del concurs s’engloba també dins dels actes de celebració del XX Aniversari de L’Art Rupestre Llevantí com a Patrimoni Mundial de la UNESCO.

Aprofitant la proximitat al Conjunt Rupestre, l’estrena de l’obra guanyadora, a càrrec de la Banda de Música d’Ulldecona es farà el dissabte, 14 de juliol de 2018 a les 20.00h a la plaça de l’Ermita de la Pietat.

Aquestes son les bases completes del II Concurs de composició ‘La Banda sonora del nostre paisatge’ d'Ulldecona

Descarrega les BASES COMPLETES d'aquest concurs. 


BASES

PRIMERA:
Podran participar en aquest concurs compositors/es de qualsevol nacionalitat i sense límit d’edat.

SEGONA:
Les composicions hauran de ser originals i inèdites. No han d’haver estat estrenades oficialment en cap concert, ni premiades en cap altre concurs, i no han de ser còpia, modificació ni versió d’una altra existent.

Si es presenta o divulga l’obra abans de l’estrena oficial s’anul·laria l’acceptació de la participació en el concurs.

TERCERA:
Les obres presentades a concurs han de tenir un llenguatge musical habitual per a Banda, s’han de poder classificar com a “Obra Simfònica per a Banda de Música” i la durada serà entre 10 i 20 minuts. La dificultat haurà de ser mitjana o mitjana alta. Podrà estar formada per un sol moviment o diversos.

QUARTA:

La forma de l’obra serà lliure, sense instruments no habituals en les bandes, i segons el detall d’instruments que es publica en l’Annex d’aquestes bases. Pot ser motiu de desqualificació de l’obra que no s’incloguin tots els instruments citats en l’annex com a obligatoris (no opcionals) i caldrà annexar un text de motivació de l’obra, en relació al tema proposat, que podrà tenir un text llarg per a un millor enteniment de l’obra i un resum per poder llegir el dia de l’estrena.

Enguany, el tema de la composició estarà basat en el Conjunt Rupestre de la Serra de Godall. Aquest tema és d’obligat compliment i serà motiu de desqualificació el fet de no complir aquesta base. Si cal més informació sobre el Conjunt Rupestre es pot visitar, entre d’altres, la pàgina web de l’Oficina de turisme d’Ulldecona (http://www.turismeulldecona.com/les-pintures-rupestres/).

Turisme Ulldecona recomana i ofereix la possibilitat als participants del concurs de visitar el Conjunt Rupestre de forma gratuïta per a contextualitzar i copsar millor la idea a traslladar a llenguatge musical.

CINQUENA

Les persones concursants hauran de presentar la partitura completa, per triplicat, En format DIN A3, enquadernat. Podrà ser en format informàtic o manuscrit, però l’obra guanyadora s’haurà de presentar, obligatòriament, en el termini d’una setmana des del fallo del jurat, amb suport informàtic, a poder ser amb el programa FINALE. Així mateix, l’autor de l’obra guanyadora es compromet a lliurar durant els 7 dies posteriors a la publicació del guanyador, una còpia definitiva de la partitura original i les particel·les en format PDF i en suport digital tipus CD o USB. El premi no es lliurarà sense haver estat atès aquest requisit.

SISENA:

Les obres es lliuraran, abans de les 14 hores del dia 1 de juny de 2018, al registre d’entrada de:

Ajuntament d’Ulldecona

C/Major, núm.49

43550 Ulldecona (Tarragona)

Tel. : 977573034

Si les obres són lliurades per correu, o agència de transport, hauran de contenir en el sobre exterior la data de lliurament a l’oficina d’origen, que haurà de ser igual o anterior al dia 1 de juny de 2018 a les 14 hores. En aquest cas caldrà comunicar per telèfon, a la regidoria de cultura de l’Ajuntament d’Ulldecona, aquest lliurament, per poder fer el seguiment sense identificar-se. En cap cas el sobre exterior podrà contenir el nom del remitent ni senyals que l’identifiquen.

En el sobre exterior caldrà indicar: Concurs de composició musical per a Banda, Ajuntament d’Ulldecona “La Banda sonora del nostre paisatge”. El sobre anirà tancat, amb un pseudònim que identificarà el remitent anònim. Les partitures podran tenir un títol i estaran signades amb el pseudònim. En cap cas podran contenir senyals o inscripcions que facin referència a la identificació de l’autor/a. Dins el sobre hi haurà, també, un segon sobre tancat, que tindrà a l’exterior el títol i pseudònim de l’obra. A l’interior d’aquest segon sobre hi constarà el nom, cognoms, adreça, telèfon de contacte i correu electrònic, una
còpia del DNI i una biografia breu de l’autor/a, així com una declaració formal, signada original, que acrediti que l’obra presentada és pròpia i inèdita i que no ha estat editada ni estrenada. També haurà d’acceptar totes les condicions establertes en les bases del concurs.

SETENA:

El jurat estarà nomenat per l’Ajuntament d’Ulldecona i format per tres persones de reconegut prestigi dins el món musical de les Bandes, una d’elles podrà ser el director de la BMU. El/la secretari/a del jurat, sense dret a vot, també serà nomenat per l’Ajuntament. L’obra guanyadora serà comunicada a l’autor/a, es farà pública abans del 15 de juny, i es penjarà a la web de l’Ajuntament d’Ulldecona, Oficina de Turisme d’Ulldecona i Banda de Música d’Ulldecona. També serà comunicada a la Federació Catalana de Societats Musicals.

VUITENA:

El jurat podrà adoptar les resolucions que consideri oportunes sobre qualsevol incidència o dubte que pugui sorgir durant tot el concurs i interpretació de les bases. Si el jurat considera que les obres presentades no tenen el nivell exigit el premi podrà quedar desert.

NOVENA:
S’estableix un únic i indivisible primer premi de 2000 euros, sotmès a la tributació fiscal corresponent, segons la normativa vigent.
Si el jurat ho considera oportú, podrà establir mencions d’honor sense que aquestes comportin premi remunerat si l’autor/a ho accepta. En aquest cas s’aplicaran igualment les clàusules desena a catorzena de les presents bases.

DESENA:

El premi es lliurarà en el transcurs del Concert del dia de l’estrena, el 14 de juliol de 2018, sent requerida l’assistència de l’autor/a o persona en qui delegui a l‘acte.

ONZENA:

L’obra premiada passarà a formar part del patrimoni de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament d’Ulldecona i de l’Arxiu de la Banda de Música d’Ulldecona.
Transcorreguts dos anys, i si alguna Banda ho demana, la Banda de Música d’Ulldecona i l’Ajuntament d’Ulldecona en faran una valoració i la podran facilitar si així ho accepten tots dos.

DOTZENA:
Durant els dos mesos següents al veredicte del jurat, les composicions no premiades podran ser requerides per l’autor/a en mà o persona en qui delegui, aportant una autorització signada original, i retirades de l’Ajuntament, o es podrà demanar la devolució amb les despeses a càrrec del sol·licitant.
Transcorreguts els dos mesos, si alguna obra no ha estat retirada, passarà a formar part de l’arxiu de la Banda de Música d’Ulldecona i ja no es podrà sol·licitar la seva devolució o serà destruïda.

TRETZENA

El guanyador del concurs haurà de fer constar, en qualsevol edició de l’obra, que aquesta ha guanyat el present concurs, també en la publicitat que d’ella se’n faci.

CATORZENA:

El fet de participar en aquest concurs implica el coneixement i l’acceptació de les bases, per tant no podran ser impugnades una vegada formalitzada la presentació. Les bases queden dipositades sota la supervisió de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ulldecona, que amb el jurat, seran els encarregats de fer-les complir.


ANNEX:

Flautí

Flauta 1ª i 2ª
Oboè 1r i 2n

Corn anglès (opcional)

Clarinet requint (Mib)
Clarinets (Sib) Pral. (opcional), 1r, 2n i 3r
Clarinet baix

1r Fagot

2on Fagot (opcional)

Saxòfon soprano (Sib) (opcional)
Saxòfons alts (Mib) 1r i 2n

Saxofons tenors (Sib) 1r i 2n
Saxòfons barítons (Mib)

Fiscorn (Sib) (opcional)

Trompetes (Sib) 1ª, 2ª i 3ª

Trompes (Fa) 1ª, 2ª i 3ª

Trompa 4a (opcional)
Trombons (Do) 1r, 2ni 3r
Trombó baix (opcional)

Bombardins (Do i Sib) 1r i 2n
Tubes (Do)

Violoncels

Contrabaix (opcional)

Percussió (completa: timbals, bombo, caixa, membranes, làmines, campanes, petita percussió…) fins a un
màxim de 6 intèrprets.

Piano (opcional)

Arpa(opcional)

Las cookies nos ayudan a personalizar NUESTRAS BANDAS DE MÚSICA especialmente para ti y algunas son imprescindibles para que nuestro sitio web funcione. Las cookies también nos permiten mostrar ofertas y promociones personalizadas, tanto dentro como fuera de nuestro sitio web.
Cómo Configurar Aceptar Decline